KASKLO

BIELOKARPATSKÁ SKLÁRSKA VÝSKUMNO–VÝVOJOVÁ A VZDELÁVACIA ZÁKLADŇA

Rok vzniku: 2013
Zameranie: Výskum skla
Financovanie: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007-2013, štátny rozpočet, spolufinancovanie TnUAD
Link: http://kasklo.sk

 

Výskumno-vzdelávacie pracovisko bolo vybudované v rámci spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokou školou chemicko–technologickou v Prahe (ČR) a Strednou umelecko-priemyselnou školou sklárskou Valašské Meziříčí (ČR) s názvom „Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa“.

Pracovisko predstavuje vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú sklársku základňu na území Euroregiónu Bílé–Biele Karpaty, tradičnom území sklárskej výroby. Jeho cieľom je podporovať výmenu skúseností, transfer technológií a zlepšovanie vzájomnej spolupráce medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami, čo umožňuje udržiavať konkurencieschopnosť a ekologizáciu sklárskych podnikov.

V rámci pracoviska je na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sprevádzkované certifikované laboratórium RTG fluorescenčnej spektroskopie (prístroj TIGER S8, tavička, lis a planetárny mlyn), ktorého cieľom je vývoj metodík merania orientovaných na potreby praxe podnikov sklárskeho priemyslu v ČR i SR. Laboratórium je využívané i vo vzdelávacom procese inžinierskeho  a doktorandského štúdia.

Na Strednej umelecko-priemyselnej škole sklárskej vo Valašskom Meziříčí bolo vytvorené zdielané výpočtové a informačné GLASS CENTRUM.  Centrum sa zameriava na vypracovávanie metodík optimalizácie energetickej záťaže vysokoteplotných procesov sklených materiálov.

 


Laboratórium RTG fluorescenčnej analýzy TnUAD v Trenčíne.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica