KEGA

KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu. Riešiteľ: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmus a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdia) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

KEGA 007TnUAD-4/2017: Implementácia progresívnych technológií do vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve. Riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Anotácia: Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt KEGA č.007TnUAD-4/2013 „Vývoj nových materiálov na základe výpočtového modelovania a simulácie danej štruktúry materiálu“. Zámerom projektu bude ďalej rozvíjať pokrokové výpočtové a experimentálne nástroje, ako i simulačný softvér založený na princípoch MKP s využitím vysoko-výkonného-výpočtového systému na báze gridu pri modelovaní rôznych štruktúr materiálov. Zámerom bude tiež prepojenie výskumu s výchovnovzdelávacím procesom v ŠO 5.2.26 materiály v ŠP „Počítačová podpora v materiálovom inžinierstve“, hlavne v II. a III. stupni štúdia.

KEGA 009TnUAD-4/2017: E-learningová interaktívna učebnica ošetrovateľských intervencií. Riešiteľ: doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.

Anotácia: Základom vysokoškolského vzdelávania sestier je prepojenie teoretickej a praktickej výučby. Ošetrovateľské zručnosti študent nadobudne aj prostredníctvom predmetu Ošetrovateľské postupy a techniky. Po absolvovaní tohto predmetu študent dokáže bezpečne použiť vedecky overené ošetrovateľské postupy. Súčasné učebnice zamerané na ošetrovateľské postupy a techniky sú metodicky veľmi variabilné. Keďže na domácom trhu prevažujú v tejto oblasti kognitívne zamerané učebnice, domnievame sa, že je potrebné doplniť ho o interaktívne zameranú e-learningovú učebnicu. Naším zámerom je vypracovať interaktívnu e-learningovú učebnicu, ktorá bude podporovať samostatnosť, tvorivosť, aktivitu a kritické myslenie študentov. Každá kapitola bude začínať vedomostnou základňou poznatkov z anatómie, fyziológie, patofyziológie, kliniky a ošetrovateľského procesu. Keďže učebnica bude mať interaktívny charakter, podstatnou súčasťou každej kapitoly budú kazuistiky a problémové úlohy. Interakciou s učebnicou študent okamžite získa spätnú väzbu, či si zvolil správnu intervenciu, pomôcky a postup. Zároveň sa študent učí samostatnosti pri objavovaní nového. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť interaktívnu e-learningovú učebnicu, prostredníctvom ktorej sa študenti naučia plánovať, strategizovať a tvoriť nimi zvolené intervencie tak, aby zodpovedali štandardom ošetrovateľských postupov. Ďalšími cieľmi projektu sú vytvoriť podklad pre nácvik praktických zručností prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy a úloh, naučiť študentov kriticky myslieť, vybrať správnu intervenciu, pomôcky a postup pri starostlivosti o pacienta, naučiť študentov postupovať bezpečne pri ošetrovateľskom výkone a umožniť študentom sebareflexiu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica