Podávanie ročných a záverečných správ projektov KEGA

13.10.2020 09:58

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2021, je povinný najneskôr do 13.11.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a následne poslať len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní ročnej správy nie je potrebné posielať poštou v prípade, ak vedúci projektu využije v systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu. Použitie elektronického podpisu je na báze dobrovoľnosti.

Vzhľadom na tohtoročnú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 budú odborné komisie KEGA pri hodnotení ročných správ prihliadať na vzniknuté zmeny v čerpaní/plánovaní finančných prostriedkov a v plnení cieľov, úloh v súlade s časovým harmonogramom riešenia projektu. 

Termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 22. 1. 2021 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní záverečnej správy alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.

 

Podrobnejšie informácie na stránke:

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2020/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica