VÝZVY VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do 29. 4. 2016 do...

SAIA: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty ...

Pracovný program Horizont 2020 pre r. 2016-2017

Európska komisia schválila a zverejnila pracovný program Horizont 2020 na roky 2016-2017, v rámci ktorého v nasledujúcich dvoch rokoch investuje takmer 16 miliárd EUR do výskumu a inovácie. Nový prac...

Verejná výzva VV2015 (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o o...

Výzvy HORIZONT 2020

Zoznam aktuálnych výziev programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií -   Horizont 2020 nájdete 1. na portáli Centra vedecko-technických informácií SR  http://h2020...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatú...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica