KASKLO III

KASKLO III.

Názov: Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP

Koordinátor: Ing. Zuzana Jakubíková, PhD.

Partner: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Trvanie projektu: 2019 – 2021

ITMS  kód projektu: 304011P822

Anotácia: Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby za účelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovanie siete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde          k vytvoreniu funkčných regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľského sektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica